Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar Timuṯawus s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis xemmesṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar Timuṯawus. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura arrasul Bulus ɣar yijjen n uḥenjir qqaren-as Timuṯawus zeg imƹacaren nnes. Timuṯawus itbeccar s Lʼinjil jar ȓmuminin n Ƹisa Lmasiḥ izeḏɣen ḏi ṯendint n Ufasus. Siḏna Bulus iseȓmaḏ Timuṯawus ineṣṣeḥ-iṯ x ȓxeḏmeṯ nnes jar ȓmuminin nni u ƹaweḏ x mamc tiȓi jmaƹeṯ n ȓmuminin.

Ḏi ssura-ya ɣarneɣ ijjen n nnacid zi lʼamdaḥ iqḏimen zi jmaƹeṯ n ȓmuminin. Issawaȓ x Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ntaf awaȓen-a ḏeg wuḏem wis 3 ḏi lʼaya 16 ṯeqqar: U bȓa ccekk mecḥaȓ ṯeǧa ḏ ṯameqqrant ȓmaƹna inuffaren n Iʼiman:

Netta, ḏ bnaḏem iy d imeḍharen,
ḏ Arruḥ iy xas icehḏen.
Netta, ḏ lmalaʼikaṯ iy ḏayes ixzaren,
ḏ ȓegnus iy zzayes itwabeccaren.
Netta, ḏi ddunect yinni iy zzayes yumnen,
ḏ lƹaḍama n ujenna iy ṯ iqebȓen.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Timuṯawus.