Ṯuḏarṯ n Siḏna Dawud s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Ṣenneṭ i ȓebƹaḏ n lʼayaṯ zi ssuraṯ issawaȓen x ȓiyyam n Siḏna Dawed, tarjment ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Zzabur yuca-as-ṯ Arebbi i Siḏna Dawed, ḏayes 150 n yizȓan. Aqa izȓi wis 23:

Siḏi Arebbi ineddeh-ayi,
amecnaw wenni irassen iḥuȓiyen,
war ḏayi itxeṣṣi walu.
Ḏeg imucan n ṯuzeyzut,
ḏinni iy ḏayi isreyyaḥ.
Zzaṯ i waman iṣfan,
ḏinni ineddeh-ayi,
iticc-ayi jjehḏ ḏ jḏiḏ.
Ḏeg ibriḏen iṣebḥanen itgewwaḏ-ayi,
ḥima aḏ ḥemḏeɣ isem nnes waha.
Meȓa ḏi ṯiȓi n ȓmewṯ uyureɣ,
zi ccerr war teggwḏeɣ,
minzi aqac akiḏi.
Aƹekkaz ḏ ṯeɣriṯ nnec,
ḥeṭṭan xafi.
Zzaṯ i ȓaƹḏu inu
ṯuciḏ-ayi mkuȓ ȓxir.
S zzect ṯḏehneḏ azeǧif inu,
uca ȓkas inu ifeyyeḍ.
Ȓxir ḏ arḍa aḏayi ḏfaren
ḏi marra ṯuḏarṯ-a,
aḏ qqimeɣ ṭṭarf i Siḏi Arebbi i ȓebda.