Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis ṯmenya yuri-t Siḏna Bulus u qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Bulus? Tuɣa netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, walakin ijjen n nhar iẓra Siḏiṯneɣ Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar Bulus yumen zzayes. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Ssura-ya ḏ ijjen n ṯebrat nneɣni iy yura Siḏna Bulus i ȓmuminin imezwura zi ṯendint n Kurinṯ ḏi ṯmurṯ n Lyunan. Ḏi ṯebrat-a yura Siḏna Bulus x can n lmacakil ḏi jmaƹeṯ nni n ȓmuminin. Arrasul Bulus ḏ ȓmuminin nni ɣarsen ttarix jarasen. Ḏ netta ig iggin jmaƹeṯ nni walakin menbaƹd usin-d can yiwḏan nneɣni rezzun aḏ trayyan ḏinni aḏ buṣaren x ȓmuminin nni s useȓmaḏ nsen maci nican. Ȓmuminin ḏi Kurinṯ jjin-ṯen aḏ ggen manayenni minzi lʼiman nsen iḍƹef. Ḏ aneggaru azyen ameqqran qebȓen min ḏasen inna arrasul Bulus walakin ȓebƹaḍ ƹaḏ tƹerraḍen ṯɣuri iy iǧan nican. Yina aṯen iƹaqeb Arebbi s ufus n Siḏna Bulus ƹlaḥsab ssulṭa iy ḏas yuca i arrasul-a. Xzar swadday u klikeḏ x rrawabiṭ ḏi lmilfaṯ p-d-f bac aḏ teɣreḏ awaȓen nneɣni n Arebbi iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ.

X manaya, ijjen meȓa iǧa ḏi Lmasiḥ aqa itwaxȓeq-d ḏ jḏiḏ; min iǧan ḏ aqḏim aqa iƹḏu yusa-d min iǧan ḏ jḏiḏ.

(Uḏem wis 5, lʼaya 17)

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.