Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iǧan ḏi ṯendint n Ruma s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis setta yuri-t Siḏna Bulus u qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iǧan ḏi ṯendint n Ruma. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Bulus? Tuɣa netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, maca iẓra Siḏna Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar Bulus yumen zi Siḏna Ƹisa. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Ssura-ya ḏ ijjen ṯebrat iy yura Siḏna Bulus i ȓmuminin imezwura iy zeddɣen ḏi ṯendint n Ruma. Yura ḏayes Siḏna Bulus x mixef ɣa nenjem, iƹni ɣir meȓa numen zi Siḏna Ƹisa war iǧi bu s lḥasanaṯ nneɣ iy ɣa negg i Arebbi. Ḥima a nsarḍa Arebbi itxeṣṣa a namen zi Siḏna Ƹisa. Meȓa lla, ƹemmarṣ a nfekk zi lḥisab ḏ lƹiqab n Arebbi xmi ɣa neḥḍar zzaṯes ḏi Yewm Lqiyama. Meȓa numen zi Siḏna Ƹisa war nzemmar a neggweḏ walu. Ṯeqqar ssura-ya ḏeg wuḏem wis 8 zi lʼaya 38 aȓ 39: Aqa nec metʼakked belli uȓa ḏ ij n ṯmesȓayṯ zi min d itwaxeȓqen war ṯzemmer aḏaneɣ ṯeƹzeȓ x ȓemḥibbeṯ n Arebbi iy d iseḍharen ḏi Siḏna Ƹisa Lmasiḥ: ȓa ḏ ȓmewṯ, ȓa ḏ ṯuḏarṯ, ȓa ḏ lmalaʼikaṯ, ȓa ḏ ccayaṭin, ȓa ḏ jnun, ȓa ḏ min iǧan ȓexxu, ȓa ḏ min d ɣa yasen, ȓa ḏ min yuƹȓan, ȓa ḏ min yuǧɣen, uȓa ḏ can nneɣnit. Ɣer niɣ ṣenneṭ swadday i wawaȓen nneɣnit n Arebbi iy d yusin ḏi ssura qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iǧan ḏi ṯendint n Ruma.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.