Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
 • File icon Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis ṯȓeṭṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 1
  Sihwa-d Furrej358.93 Ko
 • File icon Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik s lḥuruf n latiniya, ssura wis ṯȓeṭṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 1 – 5
  Sihwa-d Furrej289.45 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis ṯȓeṭṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Yuri-t Siḏna Bulus ɣar ȓmuminin imezwura tuɣa izeddɣen ḏi ṯendint n Salunik ḏi ṯmurṯ n Lyunan.

Ḏi ssura-ya ɣarneɣ ca n lʼayaṯ issawaȓen x nhar nni xmi d ɣa iḏwer Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ zeg ujenna ɣar ddunect-a. Ntaf awaȓen-a ḏeg wuḏem wis 4 ḏi lʼayaṯ 16 aȓ 18, ṯeqqar:

Liʼanna Siḏiṯneɣ aqa aḏ d ihwa s yixef nnes zeg ujenna s yijjen n ṯɣuyyiṯ ṯemɣar ḏ yijjen n ṯmijja n lmalak nni ameqqran ḏ zzammar nni itṣuḍen n Arebbi ȓexddenni imettinen tuɣa yumnen zi Lmasiḥ aḏ d kkaren ḏ imezwura. Ssenni neccin iƹni yinni ƹaḏ iddaren iƹni yinni ƹaḏ aqaneɣ ḏi ddunect-a ataf akiḏsen netwarfeƹ ɣar ujenna ḏeg iseynuṯen bac a nmeȓqa ak Siḏiṯneɣ ḏi lhawa. Wa amenni akiḏes niȓi i ȓebda. Iḏen, cejjƹeṯ ayawya s wawaȓen-a.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar Ayṯ-Salunik.

 • Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 1:1-10

 • Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 2:1-20

 • Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 3:1-13

 • Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 4:1-18

 • Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 5:1-28