Amezwaru - Awar n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Sȓam xawem! Inna Siḏna Ƹisa: "Nec ḏ abriḏ, nec ḏ lḥaqiqa, nec ḏ ṯuḏarṯ, War d itis uȓa ḏ ijjen ɣar Baba illa zzayi" (Lʼinjil, Yuḥanna 14:6). Meȓa ṯexseḏ aḏ tessneḏ abriḏ ɣar Arebbi, itxeṣṣa aḏ tessneḏ Siḏna Ƹisa. Ḥima aḏ tessneḏ Siḏna Ƹisa, itxeṣṣa aḏ tessneḏ awaȓen nnes. Itxeṣṣa aḏ tesȓiḏ x ṯmesȓayin ig inna ḏ ṯmesȓayin ig igga. Aḏ tafeḏ awaȓen ḏ ȓexḏayem nnes ṯimeqqranin urint ḏi Lʼinjil. Ḏeg umcan-a, ṯzemmreḏ aḏ tɣareḏ aḏ tesȓiḏ awaȓen s ṯidet ig inna Siḏna Ƹisa, aḏ tȓemḏeḏ aḏ tessneḏ min ẓrin imeḥḍaren nnes ḏ imezwura s ṯiṭṭawin nsen. Ttar ȓefhameṯ zi Arebbi am tesȓiḏ awaȓen n Lʼinjil ḥma aḏ temɣareḏ ḏi ṯusna n Lmasiḥ ḏ aryaz nni ig issekk Arebbi ḥima aḏac isenjem zi ṯmessi n jahenamma aḏ tiȓi ɣarec ij n ṯuḏarṯ ḏ jḏiḏ.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.