Ṯabrat n Siḏna Yahuḏa ɣar ȓmuminin s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat ɣar ȓmuminin zi Yahuḏa umas n Ƹisa zeg yemmas s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis setta u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat n Yahuḏa
    Sihwa-d Furrej324.55 Ko
  • File icon Ṯabrat ɣar ȓmuminin zi Yahuḏa umas n Ƹisa zeg yemmas s lḥuruf n latiniya, ssura wis setta u ƹicrin n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat n Yahuḏa
    Sihwa-d Furrej359.38 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis setta u ƹicrin yuri-t Siḏna Yahuḏa, qqaren-as Ṯabrat n arrasul Yahuḏa ɣar ȓmuminin. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Yahuḏa ɣar ȓmuminin imezwura. Arrasul Yahuḏa netta ḏ umas n Ƹisa Lmasiḥ zeg yemmas. Siḏna Yahuḏa iseȓmaḏ ȓmuminin bac aḏ ḏeffaren awaȓen n arrusul aḏ ggwjen zi ttaƹlim n yiwḏan nni tuɣa rezzun aḏ sƹewwjen awaȓen n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ.

Aqa ṯnayen n lʼayaṯ ḏi ssura-ya ssawaȓent x Ƹisa Lmasiḥ ḏ arraḥmeṯ nnes iy ɣa neḥḏaj neccin ḏi Yawm Lḥisab ḏ Lƹiqab bac aɣarneɣ ṯiȓi ṯuḏarṯ n ȓebda n ȓebdaṯ. Awaȓen-a ntaf-iṯent ḏi lʼayaṯ 20 ḏ 21 qqarent: Kenniw ay imƹizzen inu, bnaṯ ixef nwem ḏi dsas n lʼiman yuƹȓan iy iǧan ḏaywem, ẓaǧem s Arruḥ iqeddsen. Itxeṣṣa aḏ teqqimem ḏi ȓemḥibbeṯ n Arebbi aḏ trajam arraḥmeṯ nni n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ ṯenni iy kenniw itawin ɣar ṯuḏarṯ nni war ifennin ca ƹemmarṣ.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n Yahuḏa ɣar ȓmuminin.