Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis arbeƹṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 1 – 3
    Sihwa-d Furrej334.03 Ko
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik s lḥuruf n latiniya, ssura wis arbeƹṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 1 – 3
    Sihwa-d Furrej278.46 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis arbeƹṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Yuri-t Siḏna Bulus ɣar ȓmuminin imezwura tuɣa izeddɣen ḏi ṯendint n Salunik ḏi ṯmurṯ n Lyunan.

Ḏi ssura-ya ɣarneɣ ca n lʼayaṯ issawaȓen x nhar nni xmi d ɣa iḏwer Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ zeg ujenna ɣar ddunect-a. Ntaf awaȓen-a ḏeg wuḏem wis 1 ḏi lʼayaṯ 6 aȓ 10, ṯeqqar:

Arebbi netta ḏ Bab n ȓḥaqq, aḏ iƹeddeb s ȓemḥayen yinni iy kenniw itmeḥḥanen, aḏawem yuc arraḥeṯ akiḏneɣ kenniw itwameḥḥanen. Manaya aḏ yiȓi xmi d ɣa imeḍhar Siḏiṯneɣ Ƹisa zeg ujenna ḏeg yijjen n ṯmessi ṯḥeddeq, akiḏes d meḍharent lmalaʼikaṯ nnes ijehḏen. Aḏ intaqem zeg yinni war issinen ca Arebbi ḏ yinni war itṭiƹin ca i Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa. Aḏ twaƹaqben s yijjen n lxarab war ifennin ca, aḏ twaḥarrmen zeg uɣembub n Siḏiṯneɣ ḏ lƹaḍama n jjehḏ nnes. Manaya aḏ iwqeƹ ḏi Yawm nni iy d ɣa yas Siḏiṯneɣ bac aḏ itwasemɣar jar ṣṣaliḥin nnes, netta azzayes tƹejjben marra yinni yumnen, ḏaysen kenniw minzi ṯumnem zi min xas necheḏ.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar Ayṯ-Salunik.

  • Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 1:1-12

  • Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 2:1-17

  • Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik 3:1-18