Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar Timuṯawus s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Téléchargements: 
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar Timuṯawus s lḥuruf n ṯeƹrabṯ, ssura wis seṭṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Timuṯawus 1 – 4
    Sihwa-d Furrej357.8 Ko
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar Timuṯawus s lḥuruf n latiniya, ssura wis seṭṭac n Lʼinjil n Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Timuṯawus 1 – 4
    Sihwa-d Furrej287.03 Ko

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis seṭṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar Timuṯawus. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ṯanita ḏ ijjen n ṯebrat iy yura arrasul Bulus ɣar yijjen n uḥenjir qqaren-as Timuṯawus zeg imƹacaren nnes. Timuṯawus itbeccar s Lʼinjil jar ȓmuminin n Ƹisa Lmasiḥ izeḏɣen ḏi ṯendint n Ufasus. Siḏna Bulus iseȓmaḏ Timuṯawus ineṣṣeḥ-iṯ x ȓxeḏmeṯ nnes jar ȓmuminin nni u ƹaweḏ x mamc tiȓi jmaƹeṯ n ȓmuminin.

Aqa ijjen n lʼaya zi ssura-ya ṯeqqar-aneɣ qa kuȓ lʼaya iǧan ḏi Lkitab Muqeddes ṯusa-d zi Arebbi. Ntaf awaȓen-a ḏeg wuḏem wis 3 ḏi lʼaya 16 ṯeqqar: Aqa marra Ṯira Muqeddsin usint-id zi Arruḥ n Arebbi, neffƹent ḥima azzaysent nseȓmeḏ azzaysent nenha azzaysent nṣeḥḥeḥ azzaysent nrebba ƹlaḥsab ṣṣulḥ.

Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Timuṯawus.