Ṯabrat n arrasul Yaƹqub s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis ƹicrin yuri-t Siḏna Yaƹqub u qqaren-as Ṯabrat n Yaƹqub. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Yaƹqub? Netta ḏ mmis n Maryam yemmas n Siḏna Ƹisa. Yumen Siḏna Yaƹqub zi Siḏna Ƹisa iḏweȓ ḏ arrasul ḏ arrayes n jmaƹeṯ n ȓmuminin ḏi Lquds. Ṯabrat-a ṯessawaȓ-aneɣ x ibriḏen iy zi ɣa nexḏem lʼiman nneɣ. Ṯessawaȓ-aneɣ x lʼiman ḏ ȓexḏayem, ḏ ipubriṯen ḏ twajar, ḏ mammec ɣa nerbeḥ ȓemḥayen s ṣbar ḏ ṯẓaǧiṯ, ḏ ȓefhameṯ zi Arebbi, ḏ mammec ɣa nṣenneṭ a negg awaȓ n Arebbi, ḏ ȓxaṭar ig iǧan ḏeg yiȓes, ḏeg wuḏemawen ḏ ttakebbur ḏ uƹeyyeb. Ṯeqqar ssura-ya ḏeg wuḏem wis 1 zi lʼaya 12 aȓ 15: Ssaƹḏ n wenni iṣbaren ḏi ȓemḥayen, minzi xmi ɣa injeḥ aḏ iysi ttaj n ṯudarṯ iy zi iƹaheḏ Arebbi i yinni ṯ itḥibban. Meȓa iwḍa can yijjen ḏi can ȓmiḥnaṯ, war iqqir ca aqa ȓmiḥnaṯ-a ṯusa-d zi Arebbi. Minzi Arebbi war itemtiḥin ḥadd ḥima aḏ iwḍa ḏi ccerr, ccerr war itemtiḥin bu Arebbi. Maca bnaḏem itwaɣarra ḏi ssabab n ccehweṯ nnes ṯaƹeffant iy ṯ ixeddƹen teqqen-iṯ. Ccehweṯ tmerni-d tawi-d ȓmuƹṣiyeṯ, u ȓmuƹṣiyeṯ ṯmeqqar uca tawi-d ȓmewṯ. Ɣer niɣ ṣenneṭ swadday i wawaȓen nneɣnit n Arebbi iy d yusin ḏi ssura qqaren-as Ṯabrat n Yaƹqub.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.