ثوذارث ن سيذنا دانيال س ثمازيغث ن أرّيف (ثريفيث)


صنّط إِ ڒبْعَاض ن لْأَيَاث زِي سُّوْرَا ؤُمِي قَّارن لْكِتَاب ن دَانْيَال۔ ثْسَّاوَاڒ خ ڒِيَّام ن سِيذْنَا دَانْيَال، ثْتَرْجم ذَانِيتَا س ثْمَازِيغْث ن أَرِّيف، يعْنِي ثَرِيفِيث۔


غر ذَانِيتَا خ سِيذْنَا دَانْيَال وَامِي يفسّر-اَس إِ وزدْجِيذ ن بَابِل يج ن ڒَعْجب إِي ذَاس يݣَّا سِيذِي أَربِّي۔ مَانَايَا اَقَاث ذݣ وُوْذم وِيس 5 ذِي لْكِتَاب ن دَانْيَال: ؤُمْبَعْد ڒحْكَام ن وزدْجِيذ نَبُوْخَذْنَصَّر، دَانْيَال يخدّم اَكذ يزدْجِيذن ينّضْنِيت ن بَابِل، يجّن زَّايْسن إِڒَا قَّارن-اَس بَلْصَار۔ يݣَّا بَلْصَار اَزدْجِيذ [ن بَابِل] يج ن فِيشْطَا ذ ثَمقّْرَانْت إِ وَاڒف ن يِوْذَان يمقّْرَانن ن لْممْلَكَا نّس، ئِسْوَا شْرَاب زَّاثْسن۔ أَڒْمِي تُوْغَا عَاذ يسّس شْرَاب يُوْمَر بَاش اَذَاس د اَوِين ڒْكِسَان نِّي ن دْهب ذ نُّقَارْث إِي د ييْسِي بَابَاس نَبُوْخَذْنَصَّر زِي ثدَّارْث يتْوَاقدّْسن زِي لْقُدْس بَاش اَذ يسو ذَايْسن اَكذ يمقّْرَانن ن لْممْلَكَا نّس ذ ثمْغَارِين نّس۔ ؤُوِين-د ڒْكِسَان نِّي إِي د يْسِين زِي ثمْزِيذَا، تَدَّارْث يتْوَاقدّْسن۔ أُوْشَا يسْوَا ذَايْسن وزدْجِيذ اَكذ يمقّْرَانن نّس ذ ثمْغَارِين نّس۔ سْوِين شْرَاب بْذَان تْسبَّاحن إِ لْأَلِهَا ن دْهب ذ نُّقَارْث عَاوذ ن نْحَاس ذ ڒحْذِيذ ذ وكشُّوْض ذ وزْرُو۔ذݣ ومْشَان مظْهَارن-د يضُوْضن ن وفُوْس ن يِج ن بْنَاذم أُوْشَا بْذَان تَارِين يضُوْضن نِّي زَّاث إِ ڒْقنْدِيڒ خ ڒْݣبْس ن ڒْحِيض ن ڒقْصَار ن وزدْجِيذ۔ ئِژْرَا وزدْجِيذ فُوْس نِّي تُوْغَا يتَارِين۔ ڒْخدّْنِّيت يوَاغ، لْأَفْكَار نّس سِّيݣّْوْذنْت-ث أُوْشَا بْذَان ترْجِيجِين يفَادّن نّس۔ ڒْخدّْنِّيت وضَان يضَارن نّس۔ئِڒَاغَا س جّهْذ وزدْجِيذ بَاش اَذَاس د اَوِين ڒفْقُوْيَاث ذ يِنِّي يقَّارن لْعِلم ن يِيثْڒَان ذ يكهَّانن۔ أُوْشَا ينَّا-ٱسن إِ لْوُزَرَا ن بَابِل: "مِين مَا يعْنَا ؤُو يغرن ثِيرَا-يَا اَذ يِينِي ڒْمَعْنَا نْسنْت اَذ يرض اَمشْنَاو يزدْجِيذن اَذَاس ݣّغ ثْسَاسڒْث ن دْهب ذݣ يِيرِي، أَذ يِيڒِي وِيس ثْڒَاثَا إِي يتْحكَّامن ذِي لْممْلَكَا ينُو۔" ؤُسِين-د مَارَّا لْوُزَرَا ن وزدْجِيذ مَاشَا وَار زمّرن اَذ غرن ثِيرَا نِّي اَذ ؤُشن ڒْمَعْنَا نْسنْت۔ ڒْخدّْنِّيت يݣّْوذ بزَّاف وزدْجِيذ بَلْصَار يوَاغ۔ ئِمقّْرَانن نّس وَار ؤُفِين مِين غَا ݣّن۔أَڒْمِي تُوْغَا عَاذ يسَّاوَاڒ س جّهْذ وزدْجِيذ ذ يمقّْرَانن نّس ثُوْذف-د يمَّاس ن وزدْجِيذ غَار صَالُوْن نِّي مَانِي تݣّن فِيشْطَا۔ أُوْشَا ثنَّا-ٱس: "آي اَزدْجِيذ، يَاش اَذ تْعِيشذ إِ ڒبْدَا۔ يخصَّا وَار تݣّْوْذذ شَا، مَايمِّي ثْوَاغذ؟ ذِينِّي ذِي لْممْلَكَا نّش يج ن ورْيَاز ذَايس اَرُّوْح ن لْأَلِهَا يتْوَاقدّْسن۔ تُوْغَا ؤُفِين ذِي ڒْوقْث ن بَابَاش يج ن بْنَاذم يتْفهَّام بزَّاف، يتسّن مَارَّا، أَم لْأَلِهَا۔ بَابَاش نَبُوْخَذْنَصَّر يݣِّي-ث سنّج خ مَارَّا يسحَّارن ذ ڒفْقُوْيَاث ذ يِنِّي يقَّارن لْعِلم ن يِثْڒَان ذ يكهَّانن۔ ڒَاحقَّاش دَانْيَال وَا، يسمَّا-يَاس وزدْجِيذ <بَلْطْشَاصَّر>، تُوْغَا ذَايس اَرُّوْح ثُوْعْڒَا، تُوْغَا يتسّن يشْضَار۔ تُوْغَا غَارس ثِيزمَّار اَذ يفسّر ثِيرْجَا ذ لْأًسْرَار، ئِتْفكَّا لْمَشَاكِل۔ ڒَاغَام-اَس-د ڒخُّو إِ دَانْيَال بَاش اَذَاش يمّڒ تفْسِير ن ثِيڒَا نِّي۔"ڒْخدّْنِّيت ؤُوِين-د دَانْيَال زَّاث إِ وزدْجِيذ ينَّا-ٱس: "وَار يدْجِي شك ذ دَانْيَال يجّن زݣ يمحْبَاس إِي د يُوْوِي بَابَا زِي ثْمُوْرْث ن يَهُوْذَا؟ سْڒِيغ خَاش بلِّي اَرُّوْح ن لْأَلِهَا اَقَاث ذَايش أُو عَاوذ ذَايش ثْفَاوْث ذ ثِمسْنَا ذ ڒفْهَامث ذ ثَمقّْرَانْت۔ تُوْغَا ؤُوِين-د زَّاث ينُو لْوُزَرَا ذ ڒفْقُوْيَاث حمَا اَذ غرن ثِيرَا-يَا، أَذَايِي ؤُشن تفْسِير نّس مَاشَا وَار زمّرن۔ أُو نش سْڒِيغ خَاش بلِّي ثْزمّرذ اَذ تْفسّرذ ثِيرْجَا أُو تْفكِّيذ لْمَشَاكِل۔ أُو مڒَا ثْزمّرذ ڒخُّو اَذ تغرذ ثِيرَا-يَا اَذ تِينِيذ تفْسِير نّس اَذ تِيرْضذ اَمشْنَاو يزدْجِيذن اَغَارش ثِيڒِي ثْسَاسڒْث ن دْهب ذݣ يِيرِي اَذ تْحكْمذ وِيس ثْڒَاثَا ذِي لْممْلَكَا ينُو۔أُوْشَا دَانْيَال يَارَّا خ وزدْجِيذ ينَّا-ٱس: "تْشكَّرغ-شك مَاشَا وَار ذَايِي تِيشّ شَا ڒهْدِيَاث، ؤُش-اَس-ثنْت إِ حَدّ نّضْنِيت۔ مَاشَا نش اَذَاش غرغ ثِيرَا-يِين اَذَاش ؤُشغ تفْسِير نْسنْت۔ آي اَزدْجِيذ، أَلله تْعَلَى يُوْشَا-ٱس إِ بَابَاش نَبُوْخَذْنَصَّر ڒْمُلْك، يَارِّي-ث ذ اَمقّْرَان۔ يُوْشَا-ٱس ڒْعَزّ ذ لْعَضَامَا حتَّا اَڒ مَانِي مَارَّا ثِمُوْرَا ذ ڒݣْنُوْس تُوْغَا-ثن تݣّْوْذن زَّاث نّس۔ ينقّ ؤُو يخس، ئِتِيجَّا ثُوْذَارْث إِ ؤُو يخس، ئِسُوْعْڒَا ؤُو يخس، يتْضدْجَا ؤُو يخس۔ مَاشَا وَامِي يذْوڒ ذَايس نّفَاخْث يقْسح وُوْڒ نّس، أُوْشَا يتْوَاكّس زِي ڒحْكَام نّس، ئِرُوْح-اَس ڒْعَزّ۔ ئِتْوَازّڒ خَاس جَار يِوْذَان تُوْغَا وَار غَارس بُو ڒَعْقڒ اَم لْحَيَوَان۔ثَزدِّيغْث نّس تُوْغَا-ت اَكذ يِيغْيَاڒ ن ڒخْڒَا، ؤُشِين-اَس اَذ يشّ اَرْبِيع اَمشْنَاو يفُوْنَاسن۔ ثُوْفّ دَّات نّس س نْذَا اَڒ مَانِي يسّن بلِّي أَللَه تْعَلَى ذ نتَّا يتْحكَّامن ذِي لْممْلَكَا ن يِوْذَان، يتݣّ خَاس ؤُو يخس۔ مَاشَا شك آ مِّيس بَلْصَار، وَاخَّا ثسّْنذ مَارَّا مَانَايَا، عَاذ ذَايش نّفَاخْث۔ ثنْقڒْبذ خ سِيذِي أَربِّي ن وجنَّا ثْسحْضَارذ-د زَّاث نّش ڒْكِسَان ن ثمْزِيذَا نّس۔ ذَايْسن إِي ثسْوِيم شْرَاب شك ذ يمقّْرَانن نّش ذ ثمْغَارِين نّش۔ تْسبَّاحذ إِ لْأَلِهَا ن دْهب ذ نُّقَارْث، عَاوذ ن نْحَاس ذ ڒحْذِيذ ذ وكشُّوْض ذ وزْرُو إِي وَار يژرّن شَا وَار يتسْڒِين شَا وَار يتْفهِّيمن شَا۔ مَاشَا أَربِّي ونِّي إِي ذِي ثدْجَا ذݣ وفُوْس نّس ثُوْذَارْث نّش ذ مَارَّا يبْرِيذن نّش وَار تْكَرّْمذ شَا۔ س مَانَاوِيَا يسّكّ-د فُوْس نِّي يُوْرِين ثِيرَا-يَا۔ ثِيرَا-يَا يُوْرِين قَّارنْت: تْوَاحسّْبن، تْوَاحسّْبن، دْقڒ، أُو يفَرْق۔ذ وَا ذ تفْسِير ن مَانَاوِيَا: تْوَاحسّْبن: أَربِّي يحْسب ڒِيَّام ن لْممْلَكَا نّش يكمّڒ-يثن۔دْقڒ: دْقڒ نّش ذِي ڒْمِزَان ذ نَاقّص إِي يدْجَا۔ئِفَرْق: ثنْفَرْق لْممْلَكَا نّش ثمُّوْش-اَسن إِ ڒݣْنُوْس - مَادِي ذ فَارِس۔
ڒْخدّْنِّيت س ڒْأَمَر ن وزدْجِيذ بَلْضَار سِيرْضن دَانْيَال س وَارُّوْض ن يزدْجِيذن ݣِّين-اَس ثْسَاسڒْث ن دْهب ذݣ يِيرِي، عڒْمن بلِّي نتَّا إِݣ يتْحكَّامن وِيس ثْڒَاثَا ذِي لْممْلَكَا۔ دْجِيڒث نِّي بدَّات يمُّوْث، نْغِين بَلْصَار اَزدْجِيذ ن بَابِل۔ أُوْشَا يطّف ڒحْكَام اَزدْجِيذ ن مَادِي ؤُمِي قَّارن دَارَّس۔ تُوْغَا غَارس 62 سْنَا۔


Share